Головна
УЧНЯМ
Гуртки і секції
Вокально-інструментальний

Вокально-інструментальний

Основною метою для створення дитячого вокально-інструментального ансамблю (ВІА) є, найперше, вихован­ня гармонійно розвинутої особистості, залучення школярів до основ світової музичної культури, розвиток їхніх музич­но-естетичних смаків, розширення загального світогляду на основі виконання кращих зразків вітчизняної, народної, європейської пісенної літератури, а також слухання класич­ної і сучасної музики. У колектив залучаються всі бажаючі на протязі усьо­го навчального року. Музичний слух, голос, відчуття рит­му, музична пам’ять розвиваються в процесі подальшої кло­піткої праці. Музичний слух – сукупність здібностей, необхідних для творіння, виконання і активного сприйняття музики. Специфіка роботи ВІА, особливо на початковому етапі, намічає в основному, індивідуальну роботу на різних інстру­ментах і з постановки голосу. Гуртківці, що проявили найбільші здібності, залучаються до концертно-виконавсь­кої діяльності, незалежно від того, в якій групі вони навча­ються. Вихованців слід навчити користуватися підсилюваль­ною апаратурою, електромузичними інструментами і до­тримуватися техніки безпеки. Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) – це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві. Основу всього навчально-виховного процесу складає вивчення музичної грамоти, в процесі якого розвиваються музично-слухові уявлення, музична думка і пам’ять. Вихованціво ознайомлюють з вітчизняною і за­рубіжною класичною, музикою, з історичним розвитком ес­тради, джазу, масової пісні: творчістю українських компо­зиторів і виконавців.

Перевіркою знань, умінь і навиків гуртківців є виступи на різних масових заходах. При цьому найбільш здібні бе­руть участь у великих святкових і тематичних концертах. Робота ВІА не обмежується індивідуальними і групо­вими заняттями з учнями. Необхідна також освітньо- виховна робота з батьками, постійне ознайомлення з успіш­ністю дітей, проведення зборів, зустрічей батьків з керівни­ками груп. Підтримується також тісний зв’язок з дитячою музичною школою, районним Будинком культури, загаль­ноосвітніми школами. Проводиться обмін досвідом і, за по­требою, надається методична допомога.

Перейти до вмісту